Różnorodność jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa: analiza sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
John Paul II Catholic University of Lublin
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:67–84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Zarządzanie różnorodnością (ZR) jest postrzegane jako nowe źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących we współczesnym turbulentnym otoczeniu. Celem artykułu jest wskazanie cech charakteryzujących polskie firmy deklarujące wdrożenie zasad zarządzania różnorodnością. Opracowanie rozpoczyna się od teoretycznego wprowadzenia zawierającego opis głównych kategorii różnorodności, źródeł tego zjawiska oraz praktyk stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Jedną z nich jest „Karta Różnorodności”, która powstała jako inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu budowanie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i została wdrożona w 17 krajach Unii Europejskiej. Instytucje włączające się w ten program podpisują dobrowolne zobowiązanie do uwzględnienia zarządzania różnorodnością w stosowanych strategiach i praktykach. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych oparte na przeglądzie i analizie informacji dotyczących 196 polskich sygnatariuszy tej Karty ze szczególnym uwzględnieniem grupy przedsiębiorstw. Analiza uzyskanych wyników prowadzi do określenia najważniejszych cech charakteryzujących polskich sygnatariuszy, w tym wielkości firm, ich form prawnych, geograficznej lokalizacji działalności oraz przynależności do korporacji międzynarodowych. W podsumowaniu zawarto wnioski wynikające z popularności idei zarządzania różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach.
ISSN:0239-9415