PL EN

Wytyczne dla autorów

 
Opracował Komitet Redakcyjny na podst. ujednoliconych zasad oceny czasopism naukowych z dnia 25 listopada 2011r. i 29 maja 2013r., „Podstawowych zasad recenzowania publikacji w czasopismach” oraz broszury opublikowanej przez MNiSW pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (www.nauka.gov.pl)


 1. W „Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej” są publikowane artykuły naukowe. Przed zgłoszeniem swojego Dzieła do Redakcji Autor powinien upewnić się, czy spełnia ono podstawowe kryteria poprawności naukowej i oryginalności.

  Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię).

  Artykuł naukowy musi zawierać treści pogrupowane w następujące części: Tytuł; Lista Autorów; Streszczenie; Słowa kluczowe; Wprowadzenie; Metodyka; Wyniki; Dyskusja; Podziękowania; Bibliografia.

  Tytuł artykułu powinien być jednoznaczny i zrozumiały dla specjalistów z innych dziedzin, oraz odzwierciedlać zawartość artykułu.

  Lista autorów czyli wszystkich osób, które znacząco przyczyniły się do planowania badań, zbierania danych lub interpretacji wyników oraz pisały artykuł lub poprawiały go pod względem merytorycznym oraz zatwierdziły jego ostateczną wersję, a także zgadzają się odpowiadać za wszystkie aspekty przedstawionej pracy. W pierwszej kolejności powinni być wymienieni autorzy, którzy zrobili najwięcej. Oprócz nazwisk autorów, trzeba podać nazwy instytucji, w których są lub byli oni zatrudnieni (w trakcie badań). Należy podać adresy e-mail wszystkich autorów, aby można było się z nimi łatwo skontaktować. Konieczne jest także zapisanie ORCID dla każdego ze współautorów.

  Streszczenie artykułu powinno stanowić zwięzły wyciąg z wszystkich rozdziałów artykułu. Nie powinno zawierać odsyłaczy do tabel, rysunków i literatury, aby było zrozumiałe w bazach bibliograficznych bez zaglądania do pełnego tekstu. Krótko wyjaśnia, dlaczego przeprowadzono badania (KONTEKST), na jakie pytanie (lub pytania) szukano odpowiedzi (CELE), w jaki sposób przeprowadzono badania (METODYKA), co stwierdzono (WYNIKI: najważniejsze dane, zależności) oraz jak to zinterpretowano i jakie wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań (WNIOSKI). Streszczenie musi odzwierciedlać zawartość artykułu, gdyż dla większości czytelników jest on głównym źródłem informacji o przeprowadzonych badaniach. W publikacji oryginalnej (czyli artykule przedstawiającym wcześniej niepublikowane wyniki badań) stosuje się abstrakt informujący, zawierający konkretne wyniki. Tylko w artykułach przeglądowych, meta-analizach oraz innych artykułach o szerokiej tematyce stosuje się abstrakty opisowe, tzn. wymieniające najważniejsze poruszane tematy, bez konkretnych wyników. Streszczenie powinno zawierać od 150 do 250 słów.

  Słowa kluczowe. Należy użyć wszystkich słów kluczowych wewnątrz streszczenia, aby ułatwić w przyszłości odnalezienie tego artykułu przez osoby zainteresowane. Wiele internetowych baz danych gromadzi wyłącznie tytuły i streszczenia publikacji naukowych (od 3 do 10 słów kluczowych).

  We Wprowadzeniu należy przybliżyć ogólnie zagadnienie badawcze i uszczegóławiając przedstawić kwestie analizowane w artykule. Koniecznie należy jasno sprecyzować cel artykułu. Ponadto należy wyjaśnić dlaczego przeprowadzone badania były potrzebne oraz przedstawić ich cele lub pytania na jakie szukano odpowiedzi. Zaczynając od bardziej ogólnych kwestii, stopniowo zawęża się temat do konkretnych zagadnień badawczych analizowanych w artykule. We wprowadzeniu Autor powołuje się na badania innych badaczy. Obowiązuje format APA:

  Przykład 1Autorzy z różnych uniwersytetów uważają, że umiejętności oznaczają wykorzystanie wiedzy i „know-how” do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów (Smith, 2015; Brown, 2014)
  Przykład 2Umiejętności oznaczają zdolność stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów (Smith, 2015, p. 23)
  Przykład 3Smith (2015), as Brown (2014) poprzez umiejętności oznaczają zdolność do zastosowania wiedzy i wykorzystania „know-how” do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
  Przykład 4Smith (2015, p. 23) przedstawia umiejętności jako zdolność stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
  Przykład 5Jak wynika z art. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

  Metodyka jest częścią, w której zawiera się szczegółowy opis, w jaki sposób przeprowadzono badania (np. teren badań, zastosowane metody zbierania danych, kryteria, pochodzenie analizowanego materiału, wielkość próby, liczba pomiarów, wiek i płeć badanych osób, aparatura, analiza danych, testy statystyczne oraz oprogramowanie, itd). Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogły wpłynąć na uzyskane wyniki.

  Wyniki to część, w której autor omawia uzyskane wyniki badań. Dane wcześniej publikowane nie powinny być uwzględniane w tym rozdziale. Wszystkie tabele i rysunki powinny być wymienione w głównej części artykułu i ponumerowane w takiej kolejności, w jakiej się tam pojawiają, powinno się także pojawić powołanie na rysunek lub tabelę. Ponadto autor powinien upewnić się, czy zastosowano właściwą analizę statystyczną. Nie wolno fabrykować ani zniekształcać danych, ani także pomijać ważnych danych.

  Dyskusja to część, w której autor przedstawia uzyskane odpowiedzi na postawione pytania badawcze (wyszczególnione na końcu wstępu) oraz porównuje własne nowe wyniki z opublikowanymi wcześniej danymi, w maksymalnie obiektywny sposób. Należy rozważyć możliwe ograniczenia omawianych danych oraz uwypuklić swoje najważniejsze wyniki. Należy wziąć pod uwagę wszystkie wcześniejsze doniesienia niezgodne z przedstawionymi wnioskami. Uzasadnienie własnego punktu widzenia powinno się opierać na metodologicznie poprawnych badaniach.
  Na końcu dyskusji lub w oddzielnym rozdziale (np. Podsumowaniu) podkreśla się swoje najważniejsze wnioski oraz praktyczne znaczenie przedstawionych badań.

  Podziękowania to cześć artykułu, w którym należy wspomnieć wszystkie osoby, które znacząco przyczyniły się do badań, ale nie mogą być uznane za autorów, a także wymienić wszystkie źródła finansowania. Zalecana formuła to „Prace badawcze były finansowane z … (grant o numerze xxxx)”. Jeśli nie uzyskano specjalnych funduszy, należy użyć następującego sformułowania: “Badania te nie otrzymały żadnej dotacji ze środków publicznych”. Należy poinformować redakcję o konfliktach interesów, np. o finansowych lub osobistych powiązaniach z producentem lub z organizacją, która odniesie korzyść z tego artykułu. Chcąc zamieszczać materiały publikowane wcześniej (np. rysunki), trzeba najpierw poprosić o zgodę właściciela praw autorskich oraz wspomnieć o nim w opisie ilustracji lub w podziękowaniach. Jeśli badaczom pomagał specjalista językowy (np. redaktor lub tłumacz, statystyk, ankieterzy itd.), to należy napisać o tym fakcie w podziękowaniach.

  Bibliografia to część publikacji w której Autor przedstawia wszystkie źródła wykorzystane do w publikacji, dlatego należy upewnić się, czy wymieniono źródła wszystkich informacji zaczerpniętych z innych publikacji. Bibliografia musi zawierać wszystkie dane niezbędne do odszukania ich w bibliotece lub w Internecie.
  W przypadku publikacji w języku innym niż angielski, podaje się oryginalny tytuł (w transkrypcji zgodnej z zasadami angielskimi, jeśli transkrypcja jest konieczna), a następnie – jeśli to możliwe – jego tłumaczenie na angielski w nawiasie kwadratowym.

  np. Smith, A. B. (2015). Umiejętności i kompetencje. [Skills and Competences]. Warszawa: Wydawnictwo PNM.


  Należy unikać cytowania źródeł niedostępnych lub niezwiązanych z tematem pracy, pod czyimś naciskiem. Wszędzie tam, gdzie to stosowne, lepiej odwoływać się do publikacji źródłowych, a nie przeglądowych.
  Źródła danych niepublikowanych nie podaje się w spisie bibliografii.
  Bibliografia sporządzana jest w formacie APA wyłącznie w alfabecie łacińskim:

  Przykład 1
  Książki
  Smith, A. B. (2015). Skills and Competences. New York: Yellow Publishing House.
  Przykład 2
  Artykuły w czasopismach
  Smith, A.B., & Brown, C.D. (2015). Skills and Competences. Competences Review, 54 (3), 123-143.
  Przykład 3
  Rozdział w książce lub artykuł w materiałach pokonferencyjnych
  Smith, A.B. (2015). Skills and Competences. In C.D. Brown, (Eds.), Competences and Skills (pp. 123-163). New York: Yellow Publishing House.
  Przykład 4
  Źródła internetowe
  Smith, A.B., Yellow, E.F., & Brown, C.D. (2015). Skills and Competences. Retrived from http://zawodowcy .org/doc.asp%=34267
  Przykład 5
  Praca więcej niż czworga autorów
  White, A.B. et al. (2007). Skills and Competences. New York: FIT Publishing Hose
  Przykład 6
  Autor korporatywny (ze znanym akronimem)
  NBP (2017). Financial Report. Warszawa: NBP
  Przykład 7
  Autor korporatywny (z nieznanym akronimem)
  Instytut Biznesu Rodzinnego (2016). Report on family enterprises in Poland. Poznań: IBR
  Przykład 8
  Akty i regulacje
  Act from 4 february1994 r. on Copyright and Related Rights (consolidated text Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631)
  Przykład 9
  Normy
  Polish Committee for Standardization: PN-ISO 690: 2002 (Polish). Catalog of Polish Standards. [accessed October 16, 2008].

 2. Aby artykuł został przyjęty do druku, musi być wynikiem badań niepublikowanych wcześniej
  w żadnym wydawnictwie. Autor winien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie jest obecnie w trakcie innej procedury wydawniczej.
 3. Artykuły nadsyłane do opublikowania powinny spełniać następujące wytyczne: czcionka TNR, wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm (góra, dół, prawo, lewo).
 4. Dopuszczalna objętość zgłaszanych artykułów powinna mieścić się w przedziale 20-40 tyś. znaków.
 5. Artykuł bezpośrednio po zgłoszeniu podlega wstępnej kwalifikacji pod względem zgodności z profilem czasopisma, poziomu naukowego i edycyjnego artykułu a także dopuszczalnego wyniku sprawdzenia antyplagiatowego (15%).
 6. Po otrzymaniu wersji elektronicznej artykułu Redakcja zastrzega sobie prawo do jego odesłania w przypadku nie zastosowania wytycznych, aż do uzyskania pełnej zgodności.
 7. Po uzyskaniu wstępnej weryfikacji, autorzy spoza Politechniki Poznańskiej ponoszą opłatę tzw. submission fee (za poddanie artykułu procedurze wydawniczej). To nie implikuje pozytywnej recenzji i nie jest jednoznaczne z przyjęciem do druku
 8. Redaktorzy tematyczni kwalifikują zgłoszone dzieła i w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym dokonują doboru recenzentów.
 9. Dobór artykułów do kolejnego numeru czasopisma jest zatwierdzany każdorazowo przez Radę Naukową na podstawie tytułów i streszczeń.
 10. Bieżący skład Rady Naukowej i lista recenzentów są zamieszczone na stronie internetowej czasopisma.
 11. Każdy artykuł naukowy zgłoszony do publikacji w ZNPP (seria Organizacja i Zarządzanie) jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Recenzentów wybiera redakcja naukowa ZNPP; nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji (numerów) nie są ujawniane.
 12. Przyjęto zasadę, że co najmniej jeden z recenzentów tekstów w języku obcym jest afiliowany w instytucji działającej w kraju innym niż kraj pochodzenia autora pracy.
 13. Przyjęto model, w którym Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 14. W przypadku prac oryginalnych, których autorzy wykorzystywali metody statystyczne, artykuł jest przekazywany do oceny redaktora statystycznego w celu potwierdzenia poprawności stosowania tych metod.
 15. W celu zapewnienia rzetelności publikowanych artykułów naukowych redakcja stosuje zaporę ghostwriting* (zabezpieczenie oryginalności publikacji naukowych). W związku z tym prosi się o ujawnienie w oświadczeniu:
  - wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji i kontrybucji),
  - źródła finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo – badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting lub guest authorship) będą demaskowane oraz będą o nich powiadomione odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  Redakcja ma obowiązek dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, a zwłaszcza naruszania i łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

  * „Ghostwriting” to nie ujawnianie wkładu w powstanie publikacji przez jednego z autorów lub brak choćby podziękowań dla niego; „guest authorship” to przypisywanie autorstwa lub współautorstwa osobie, która nie uczestniczyła w tworzeniu publikacji lub której udział w tej pracy był znikomy.
 16. Dopuszcza się przesłanie tytułu i streszczenia artykułu przyszłemu recenzentowi na jego prośbę w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji w sprawie podjęcia się opiniowania oraz terminu wykonania pracy.
 17. Każdy z recenzentów potwierdza akceptację Zasad etyki publikacyjnej stosowanych przez czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej OiZ.
 18. Recenzja musi mieć formę udokumentowaną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem na temat dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 19. Niedopuszczalne są recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowe, zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, lub też pozbawio¬ne logicznego powiązania między treścią a konkluzją (tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie).
 20. Podstawą zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji jest przede wszystkim ocena:
  - oryginalności problemu,
  - jego zgodności z tematyką ZNPP (seria Organizacja i Zarządzanie),
  - kompletności opracowania tematu.
 21. Szczegółowy formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej.
 22. Treść recenzji bez ujawniania danych recenzenta jest przekazywana autorowi zgłoszonej publikacji. Autor ma obowiązek ustosunkowania się do uwag zamieszczonych w recenzji, a jeżeli to konieczne – powinien wprowadzić wymagane zmiany.
 23. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji artykuł przekazywany jest do oceny redaktora językowego.
 24. Uwagi redaktora językowego są przekazywane autorowi, aby uwzględnił je w przygotowanym artykule.
 25. W ZNPP (seria Organizacja i Zarządzanie) mogą zostać opublikowane wyłącznie artykuły z uwzględnionymi uwagami recenzentów, redaktora językowego oraz (jeśli to było konieczne) redaktora statystycznego.
 26. Redakcja zastrzega możliwość przesunięcia artykułu do kolejnego numeru ZNPP, gdy procedura wprowadzania uwag recenzenta oraz korekty językowej znacząco się wydłuża.
 27. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Począwszy od numeru 58, teksty opublikowane w ZNPP (seria Organizacja i Zarządzanie) są również zamieszczane na stronie internetowej czasopisma.


Formatowanie artykułów


Teksty należy przysyłać sformatowane według poniższych wytycznych Wydawnictwa wyłącznie przez zakładkę „Zgłoś artykuł”. Prosimy nie umieszczać nazwisk autorów w pliku z artykułami. Te dane prosimy podać przy wgrywaniu do systemu.
Wzór artykułu

Opłaty


Autorzy spoza Politechniki Poznańskiej ponoszą opłatę za publikację artykułu w wysokości 500 zł plus 23 % VAT.

Przelew prosimy wykonać na konto:
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
opis przelewu: Opłata za art. naukowy „numer zgłoszenia w systemie”

Opłata nie obowiązuje osób z afiliacją zagranicznej uczelni.
 
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top