PL EN
Decentralizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-06-2022
 
 
Data akceptacji: 12-06-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Krzywdziński   

Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Jana Bażyńskiego8, 80-309, Gdańsk, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:115-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W wyniku likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, która nastąpiła 31 grudnia 2016 r., nadzór właścicielski nad 432 spółkami Skarbu Państwa, dotychczas sprawowany przez to ministerstwo, został przekazany 10 ministrom. Zmiana ta oznaczała decentralizację nadzoru właścicielskiego w Polsce. W ciągu kolejnych 5 lat następowały liczne, istotne zmiany organów i podmiotów nadzorujących poszczególne spółki Skarbu Państwa. Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie, czy decentralizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa oraz liczne zmiany organów i podmiotów nadzorujących poszczególne spółki dokonane w latach 2017-2021 przyczyniły się do poprawy jego efektywności. Krytyczna analiza wprowadzanych regulacji prawnych i piśmiennictwa związanego z tematyką artykułu prowadzi do wniosku, że decentralizacja nadzoru właścicielskiego oraz liczne zmiany regulacji prawnych dotyczące umiejscowienia organów nadzorujących spółki Skarbu Państwa w strukturach państwa nie przyczyniły się do poprawy jego efektywności, gdyż nie wynikały z przesłanek merytorycznych. Wniosek ten wynika z faktu, że zarówno przed decentralizacją nadzoru właścicielskiego, jak i w czasie wprowadzania zmian nie wdrożono odpowiednich narzędzi do ich oceny, m.in. raportu z funkcjonowania spółek Skarbu Państwa wraz z ich wyceną. Rzeczywiste powody wprowadzanych zmian miały charakter polityczny i wynikały z walki politycznej poszczególnych frakcji wewnątrz koalicji rządzącej pragnących nadzorować jak największą liczbę spółek Skarbu Państwa i czerpać z tego odpowiednie korzyści polityczne. W związku z tym ostateczna ocena wprowadzonych zmian jest negatywna.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top