PL EN
Oczekiwania finansowe pracowników i ich determinanty a sytuacja na rynku pracy w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Sztuki Wojennj, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-05-2022
 
 
Data akceptacji: 12-05-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Kurek   

Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Akademia Sztuki Wojennj, al. gen. A. Chruściela ,,Montera" 103, 00-910, Warszawa, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:133-156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Istotnym czynnikiem determinującym wybór pracodawcy, mającym również wpływ na motywację pracowników, jest poziom oferowanego wynagrodzenia. Nie każdy pracownik za wykonywaną pracę w Polsce otrzymuje oczekiwane wynagrodzenie, przy czym oczekiwania te podyktowane mogą być wieloma różnymi czynnikami. Celem artykułu jest ukazanie oczekiwań finansowych pracowników w Polsce, weryfikacja ich zgodności ze stawkami rynkowymi oraz identyfikacja zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi pracowników w Polsce a zmiennymi niezależnymi, takimi jak płeć, pokolenie, wykształcenie, województwo, branża oraz miejsce zamieszkania. Cel osiągnięto poprzez analizę raportów GUS w zakresie wynagrodzeń oferowanych w Polsce oraz przeprowadzenie badań empirycznych, które umożliwiły pozyskanie danych w zakresie oczekiwań finansowych pracowników. Badania z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego i techniki CAWI na próbie 384 mieszkańców Polski zrealizowano w grudniu 2020 r. Następnie przeprowadzono analizy statystyczne z wykorzystaniem testu χ2. Z przeprowadzonych badań wynika, że nie wszyscy pracownicy w Polsce mają szansę na zaspokojenie oczekiwań finansowych, co związane jest z różnorodnością wynagrodzeń w poszczególnych województwach. Dodatkowo w ramach badań ujawniono istnienie zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi Polaków a wykształceniem, branżą, w której funkcjonują, i miejscem zamieszkania – wielkością miejscowości/miasta. Nie wykryto natomiast zależności pomiędzy oczekiwaniami finansowymi a płcią badanych, przynależnością pokoleniową oraz województwem, w którym mieszkali respondenci.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top