PL EN
Shopfloor Management (SFM) jako narzędzie zarządzania wizualnego w sytuacji różnorodności i presji czasu
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
Wydział Inżynierii Zarządzania Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-05-2022
 
 
Data akceptacji: 31-05-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Ciszewski   

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:23-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Skuteczne i sprawne zarządzanie warsztatem produkcyjnym może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, a eliminacja marnotrawstwa w produkcji staje się priorytetem. W odniesieniu do powyższego podjęto przegląd piśmiennictwa, którego zasadniczym celem była analiza publikacji związanych z metodą Shopfloor Management (SFM). Autorzy wybrali to narzędzie Lean Production (LP) związane z zarządzaniem wizualnym z uwagi na osobiste doświadczenie zawodowe w obszarze wdrożeń SFM w firmach produkcyjnych branży metalowej. Kolejną przesłanką wyboru SFM był zauważony i poparty badaniem literatury metodą analizy słów kluczowych niedobór publikacji w języku polskim dotyczący implementacji SFM w rodzimych przedsiębiorstwach. Przegląd literatury wykazał rosnące zainteresowanie metodą SFM w krajach wysoko rozwiniętych oraz przyrost publikacji związanych z oceną skutków wdrożeń w tych krajach, przy jednoczesnym niedoborze piśmiennictwa dotyczącego polskich firm. Znaleziona luka badawcza odnosi się do niedostatecznie zbadanych obszarów, jak te związane z metodą SFM czy cyfryzacją i automatyzacją wizualizacji danych w warsztacie produkcyjnym. Autorzy podjęli próbę uzupełnienia zaobserwowanej luki wiedzy poprzez analizę wyselekcjonowanych artykułów wraz z zestawieniem wniosków z obserwacji uczestniczącej, doświadczenia zawodowego i własnych badań naukowych. Opracowanie skierowane jest zarówno do studentów nauk o zarządzaniu i jakości, jak i praktyków wdrożeń Lean związanych z organizowaniem systemów produkcyjnych. Podjęte badania pozwoliły dokonać systematyzacji elementarnego modelu strukturalnego metody SFM, który może być podstawą koncepcyjną dla praktyków wdrożeń w Polsce. Zagadnienia zawarte w niniejszym artykule nie tylko w syntetyczny sposób porządkują i uzupełniają wiedzę dotyczącą tej metody, ale leżą również w dziedzinie zainteresowań autorów i kontrybuują w rozwój ich dorobku naukowego.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top