PL EN
Zastosowanie szarego modelu GM (1,1) w predykcji krótkich szeregów finansowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora produkcji materiałów budowlanych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Data publikacji: 06-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2016;70:155–163
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania modelu szarego pierwszego rzędu GM (1,1) w predykcji krótkich szeregów finansowych na przykładzie przedsiębiorstw sektora produkcji materiałów budowlanych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Okres analizy obejmuje dane z lat 2011-2014, natomiast prognoza wartości przychodów ze sprzedaży została sformułowana na rok 2015. W rozdziale 1. przedstawiono istotę szarego modelu GM (1,1) poprzez opis procedury zmierzającej do uzyskania przedmiotowych prognoz. W rozdziale 2. przybliżono podmiot badań oraz sposób doboru bazy empirycznej. W trzecim rozdziale przedstawiono wyniki przeprowadzonych predykcji wraz z analizą względnych błędów – zarówno w odniesieniu do wyznaczonych zmiennych ex post, jak i wartości rzeczywistych. W ostatnim rozdziale przeprowadzono syntetyczną dyskusję uzyskanych wyników oraz dokonano podsumowania.
ISSN:0239-9415