PL EN
Dobrostan psychiczny pracowników – spojrzenie z perspektywy postpandemicznej praktyki menedżerskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Nauk Społecznych; Katedra Zarządzania, Uniwesytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-04-2023
 
 
Data akceptacji: 04-04-2023
 
 
Data publikacji: 31-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Wychowaniec   

Wydział Prawa i Nauk Społecznych; Katedra Zarządzania, Uniwesytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;86:177-188
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule została podjęta próba wskazania, które aspekty z zakresu dobrostanu psychicznego pracowników zostały już odkryte i opisane za pomocą metody naukowej, a które pozostają w obszarze niewiedzy. W artykule zostały przybliżone definicje wellbeingu, oparte o różne systemy myślenia, a także przytoczono przykładowe wyjaśnienia pojęcia wellbeingu pracowników. W badaniach nad wellbeingiem mamy do czynienia z trzema orientacjami, tj. szkołą hedonistyczną (subiektywną), szkołą eudajmonistyczną (obiektywną), a także szkołą integrującą oba podejścia. Autor przybliżył kilka wyników badań dotyczących korelacji między dobrostanem pracowników a innymi zmiennymi w organizacji (między innymi wpływem środowiska pracy, praktykami zarządzania zasobami ludzkimi, używaniem korporacyjnych mediów społecznościowych czy wpływem specyficznej kultury organizacyjnej firmy). W artykule nie zabrakło również odniesień do danych statystycznych i przykładów rozumienia wellbeingu w praktyce zarządczej. Za szczególnie ważne aspekty wywodu autor uznaje skonstruowanie pytań związanych z wellbeingiem pracowników w kontekście praktyki zarządczej oraz przygotowanie praktycznych rekomendacji. W oparciu o kwestie omówione w artykule wskazano także możliwe kierunki rozwoju dalszych badań.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top