PL EN
PREDYLEKCJA DO ZMIAN JAKO ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WYTWÓRCZYCH SEKTORA MASZYN ROLNICZYCH – USTRUKTURYZOWANE PODEJŚCIE EKSPERCKIE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 
2
Instytut Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-12-2020
 
 
Data akceptacji: 11-01-2021
 
 
Data publikacji: 29-01-2021
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Niewiadomski   

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Zielonogórski, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;82:215-242
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zrozumienie zmian i pozostanie „przy życiu” wymaga od firm dostoso-wania się i oddziaływania na konkretne aspekty ich otoczenia ekonomiczne-go. W kontekście powyższego przedmiot zainteresowania teoretyków i prak-tyków zarządzania stanowić powinno zarządzanie zmianami. W kierunku propozycji nowego paradygmatu zarządzania, tj. dojrzałego przedsiębiorstwa zorientowanego na planową i kontrolowaną modyfikację sposobu funkcjo-nowania jako reakcję na zaistniałe lub przewidywane zmiany otoczenia – ma-jące na celu podniesienie jej elastyczności – podążają rozważania prowadzone przez autorów niniejszej pracy. Przedmiotem badań niniejszego opracowania są działania restrukturalizacyjne implikujące dojrzałość przedsiębiorstw w domenie zarządzania zmianami. Zasadniczym celem pracy ustanowiono próbę odpowiedzi na pytanie o poziom – zarysowanych przez ekspertów dziedzinowych – predylekcji do zmian stanowiących o dojrzałości przedsiębiorstw wytwórczych sekto-ra maszyn rolniczych. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i realizacji celów cząstkowych, do których autorzy zaliczyli: C (1) – zaakcentowanie meritum aksjomatu inklinacji na zmiany; C (2) - wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – nominowanie obszarów restrukturalizacji determinujących dojrzałość w domenie zarządzania zmianami; C (3) - skompilowanie modelu badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz badania zrealizowanego wśród celowo dobranych ekspertów dziedzinowych; C (4) - rozpoznanie poziomu w postrzeganiu i konkretyzacji wybranych indykatorów dojrzałości w zarządzaniu zmianami; ewaluacja wśród ekspertów reprezentujących producentów maszyn rolniczych (ustrukturyzowane podejście eksperckie).
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top