PL EN
KOMUNIKACJA MARKETINGOWA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY Z PRODUCENTAMI ŚRODKÓW SMAROWYCH W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania/Katedra Marketingu, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 14-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-11-2020
 
 
Data akceptacji: 01-12-2020
 
 
Data publikacji: 29-01-2021
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Niemiec   

Wydział Zarządzania/Katedra Marketingu, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237, Łódź, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;82:199-214
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jedną z grup interesariuszy jednostek naukowych są firmy będące producentami środków smarowych w Polsce. Warunkiem efektywnej współpracy jednostek naukowych z tą grupą interesariuszy jest podtrzymywanie procesu komunikacji marketingowej z wykorzystaniem właściwie dobranego spektrum narzędzi komunikacyjnych. Celem artykułu jest rozpoznanie opinii i preferencji firm będących producentami środków smarowych w Polsce wobec komunikacji marketingowej z polskimi jednostkami naukowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2020 metodą ankietową- pośród firm będących producentami środków smarowych w Polsce. W wyniku badań przeprowadzonych pośród 21 z 32 zidentyfikowanych producentów środków smarowych w Polsce stwierdzono m.in., że ponad połowa ankietowanych firm utrzymuje sporadyczne kontakty z jednostkami naukowymi lub nie utrzymuje ich wcale. Producenci środków smarowych w Polsce postrzegają jednostki naukowe przede wszystkim jako zewnętrzne laboratoria analityczne a dopiero w dalszej kolejności jako dostawców technologii. Żadna z ankietowanych firm nie oceniła stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe narzędzi komunikacji marketingowej jako wysokiego albo bardzo wysokiego. Jako preferowane narzędzia komunikacji z jednostkami naukowymi respondenci wskazali korespondencję elektroniczną i spotkania bezpośrednie. Uzyskane wyniki posłużyły do sformułowanie rekomendacji dla działań jednostek naukowych w obszarze komunikacji marketingowej z tą grupą interesariuszy.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top