PL EN
Percepcja poziomu transparentności w zespołach projektowych (badanie pilotażowe)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii, Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-10-2023
 
 
Data akceptacji: 24-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Fabian Siemiatowski   

Instytut Ekonomii, Katedra Koniunktury i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;88:153-178
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu zostało zaproponowane i wykorzystane po raz pierwszy narzędzie do badania percepcji poziomu transparentności. Transparentność jest problemem podejmowanym przez wielu autorów, w wielu obszarach, jednak brakuje narzędzi, które pozwalałyby na jej pomiar, przyczyniając się tym samym do lepszego zrozumienia zjawiska, a w dalszej perspektywie, do wpływania na nią. W badaniu pilotażowym, wykonanym na przykładzie zespołów projektowych, wykorzystany został autorski Kwestionariusz Percepcji Transparentności, w związku z brakiem wystandaryzowanych narzędzi do badania postrzegania poziomu transparentności. Narzędzie to nie było stosowane do tej pory w celach badawczych. Kwestionariusz charakteryzuje się wysoką trafnością i rzetelnością. Do jego oceny zastosowano metodę analizy głównych składowych (analizę czynnikową) oraz współczynnik Alfa Cronbacha. Na podstawie analizy czynnikowej, wyodrębniono trzy skale narzędzia, oceniające percepcję transparentności w zespołach. Pierwszą z nich jest transparentność kierunkowa, odnosząca się do jakości informacji na temat celów. Drugi z wymiarów, transparentność metodyczna, dotyczy jakości informacji o sposobach i metodach pracy. Trzeci wymiar, transparentność uzasadniania, odnosi się do jakości informacji odwołujących się do przyczyn działania celowego. Do uzyskania odpowiedzi na pytania badawcze o percepcję poziomu transparentności, posłużyły analizy statystyk opisowych oraz analizy różnic międzygrupowych. Uzyskane wyniki pozwoliły rozpoznać istotne statystycznie różnice w postrzeganiu poziomu transparentności. Różnice występują zarówno pomiędzy typami transparentności ocenianymi przez kierowników oraz członków zespołu, jak również w postrzeganiu tego samego typu transparentności pomiędzy kierownikami a członkami zespołów (transparentność uzasadnienia).
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top