PL EN
MOŻLIWE METODY ZARZĄDZANIA PROCESEM LECZENIA UDARU MÓZGU
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Politechnika Warszawska
 
2
Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
3
Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 04-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-10-2020
 
 
Data akceptacji: 03-11-2020
 
 
Data publikacji: 19-01-2021
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;81:93-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości usprawnienia procesu leczenia udaru mó-zgu z wykorzystaniem metod zarządzania i podejmowania działań doskonalących na przy-kładzie procesu leczenia pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu. Opisano w nim rów-nież zależności między społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania placó-wek ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono metodom złożonym uwzględniającym sprzężenie zwrotne poprzez oddziaływanie otoczenia zewnętrznego na proces leczenia uwa-runkowany czynnikami demograficznymi i środowiskowymi. W pracy wykorzystano wnio-skowanie indukcyjne z zastosowaniem metody desk research oraz wywiadów i obserwacji nieuczestniczącej. Jako paradygmat dominujący przyjęto założenie o dążeniu do spełniania celów dla gospodarek państw rozwijających się uwzględniające spójność społeczną, ekono-miczną oraz ekologiczną. ... Celem artykułu jest identyfikacja możliwości usprawnienia procesu leczenia udaru mó-zgu z wykorzystaniem metod zarządzania i podejmowania działań doskonalących na przy-kładzie procesu leczenia pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu. Opisano w nim rów-nież zależności między społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania placó-wek ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono metodom złożonym uwzględniającym sprzężenie zwrotne poprzez oddziaływanie otoczenia zewnętrznego na proces leczenia uwa-runkowany czynnikami demograficznymi i środowiskowymi. W pracy wykorzystano wnio-skowanie indukcyjne z zastosowaniem metody desk research oraz wywiadów i obserwacji nieuczestniczącej. Jako paradygmat dominujący przyjęto założenie o dążeniu do spełniania celów dla gospodarek państw rozwijających się uwzględniające spójność społeczną, ekono-miczną oraz ekologiczną.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top