PL EN
Fundusze inwestycyjne jako instrument zabezpieczenia emerytalnego na przykładzie Polski
 
Więcej
Ukryj
1
University of Gdansk, Faculty of Economics
Data publikacji: 29-07-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2019;80:19–34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest ocena funduszy inwestycyjnych jako instrumentów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego na przykładzie Polski. W artykule scharakteryzowano funkcjonowanie trzeciego filaru polskiego systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych form zabezpieczenia emerytalnego. W celu oceny efektywności inwestycyjnej funduszy dostępnych w ramach trzeciego filaru w latach 2009-2019 wykorzystano wskaźnik Sharpe’a. Ponadto przeprowadzono test Kruskala-Wallisa, dzięki któremu wykazano, że typ funduszu jest czynnikiem wpływającym istotnie na jego efektywność. Testy post-hoc wykazały, że największą efektywnością inwestycyjną cechują się fundusze oparte na instrumentach dłużnych.
ISSN:0239-9415