PL EN
OCENA POZIOMU ZAUFANIA W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH NALEŻĄCYCH DO BRANŻ HIGH-TECH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 
 
Data nadesłania: 04-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-09-2020
 
 
Data akceptacji: 14-10-2020
 
 
Data publikacji: 19-01-2021
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;81:129-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obecnie przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność w turbulentnym otoczeniu. Zwią-zane jest to z postępującymi procesami globalizacyjnymi, rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, wspartymi rozwojem zaawansowanych technologii. Wobec tego menedżerowie zmuszani są do podejmowania działań ukierunkowanych na wzrost elastyczności organiza-cji. Poszukiwania źródeł budowania i osiągania przewagi konkurencyjnej skupiają się wo-kół czynników, które mogą ową elastyczność zapewnić. Są to tzw. miękkie zasoby przed-siębiorstwa, w tym zufanie, związane głównie z jego kapitałem intelektualnym. Celem artykułu jest dyskusja nad znaczeniem jakie w przedsiębiorstwie pełni zaufanie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dodatkowo zawiera on wyniki badań własnych na temat oceny poziomu zaufania w przedsiębiorstwach należących do branż high-tech w Wiel-kopolsce. ... Obecnie przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność w turbulentnym otoczeniu. Zwią-zane jest to z postępującymi procesami globalizacyjnymi, rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, wspartymi rozwojem zaawansowanych technologii. Wobec tego menedżerowie zmuszani są do podejmowania działań ukierunkowanych na wzrost elastyczności organiza-cji. Poszukiwania źródeł budowania i osiągania przewagi konkurencyjnej skupiają się wo-kół czynników, które mogą ową elastyczność zapewnić. Są to tzw. miękkie zasoby przed-siębiorstwa, w tym zufanie, związane głównie z jego kapitałem intelektualnym. Celem artykułu jest dyskusja nad znaczeniem jakie w przedsiębiorstwie pełni zaufanie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dodatkowo zawiera on wyniki badań własnych na temat oceny poziomu zaufania w przedsiębiorstwach należących do branż high-tech w Wiel-kopolsce.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top