PL EN
Bariery współpracy międzypokoleniowej na przykładzie MSP z powiatu poznańskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-05-2022
 
 
Data akceptacji: 16-05-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Gajowiak   

Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń, Politechnika Poznańska, Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:83-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących identyfikacji kluczowych barier efektywnej współpracy młodszego i starszego pokolenia w MSP powiatu poznańskiego w ramach realizowanego projektu w obszarze różnorodności wiekowej pracowników. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na aspektach takich jak stereotypy oraz dyskryminacja ze względu na starszy wiek. Wybór przedmiotu zainteresowań wynikał z faktu, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwowany jest postępujący proces starzenia się ludności oraz zasobów siły roboczej. Stan ten doprowadzić może w nieodległej przyszłości do niedoborów na rynku pracy w aspekcie ilościowym oraz jakościowym, spadku inwestycji, zwiększenia się zadłużenia państwa na skutek konieczności wypłacania świadczeń emerytalnych oraz – w konsekwencji – do zahamowania wzrostu gospodarczego. Istnieje więc pilna potrzeba wydłużenia aktywności zawodowej seniorów przez koncentrację uwagi pracodawców na potrzebach i preferencjach osób starszych. Nie jest to jednak łatwe zadanie w obliczu istnienia wielu stereotypów dotyczących starości i osób starszych, które mogą się stać przyczynkiem do konfliktu międzypokoleniowego i skłaniać osoby 50+ do szybszej rezygnacji z życia zawodowego. Przeprowadzone badania w MSP potwierdzają, że stereotypy stanowią drugą najistotniejszą barierę kooperacji starszego i młodszego pokolenia. Przekonania te dotyczą najczęściej zbyt dużego indywidualizmu, osłabionej kondycji fizycznej i mentalnej oraz pracoholizmu wśród seniorów. W związku z tym w artykule wskazano, że konieczne jest stanowcze i konsekwentne działanie kadry kierowniczej w celu niwelowania tych stereotypów. Zaproponowano wdrożenie m.in. mentoringu, shadowingu, zespołów mieszanych oraz spotkań integracyjnych poza miejscem pracy. By czerpać korzyści z różnorodności wiekowej, niezbędne są budowa klimatu wzajemnego zaufania, szacunku oraz tolerancji, komplementarność kompetencji oraz kultura włączania.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top