PL EN
Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym w okresie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Zarządzania Zakład Systemów Zarządzania, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-07-2022
 
 
Data akceptacji: 19-07-2022
 
 
Data publikacji: 20-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Daria Motała   

Wydział Inżynierii Zarządzania Zakład Systemów Zarządzania, Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej - Curie 5, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2022;85:171-188
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest określenie, jakie dobre praktyki w procesie dydaktycznym są stosowane przez wykładowców podczas nauczania zdalnego i w jakim zakresie ich zastosowanie powiązane jest z poziomem kompetencji prowadzących. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oddzielnie wśród studentów, badając z ich punktu widzenia zaangażowanie pracowników, ich kompetencje w nauczaniu on-line oraz stosowanie dobrych praktyk. Pracownicy udzielali odpowiedzi w zakresie postrzegania swoich kompetencji w nauczaniu zdalnym oraz tego, jakie dobre praktyki były ich udziałem, a jakie dodatkowo by zalecali w nauczaniu zdalnym. Zestawienie wyników badań ankietowych pozwoliło na wskazanie przestrzegania dobrych praktyk przez prowadzących i słuchaczy. Dodatkowo na tej podstawie zostały wybrane te, które powinny być rozwijane, a jednocześnie mogą stanowić punkt wyjściowy dalszych badań. Zasadne jest przygotowanie listy dobrych praktyk do stosowania podczas nauczania zdalnego. Powinna ona odnosić się do działań i zachowań zarówno prowadzących zajęcia, jak i słuchaczy. Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie uniwersalnej listy dobrych praktyk, która jest na etapie oceny eksperckiej przed wdrożeniem jej w nauczaniu zdalnym.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top