PL EN
Wpływ nauczania w formie zdalnej w pandemii COVID-19 na motywację do nauki studentów uczelni wyższych w kontekście teorii A. Maslowa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska, Polska
 
2
absolwent, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-04-2023
 
 
Data akceptacji: 04-04-2023
 
 
Data publikacji: 13-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Urszula Grzelczak   

Instytut Logistyki, Politechnika Poznańska, Jacka Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;87:83-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw oraz wpłynęła na wiele aspektów życia, w tym na szkolnictwo wyższe. Wprowadzone po wybuchu pandemii obostrzenia zmusiły także wyższe uczelnie do przejścia na zdalną formę nauczania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących tego, w jaki sposób nauczanie zdalne wpłynęło na motywację studentów do nauki, a także jak zmieniło się postrzeganie tej formy kształcenia po powrocie do nauczania stacjonarnego. Celem nie było jednak samo ustalenie faktu, ale oprócz tego poznanie opinii badanych w tym temacie w kontekście piramidy potrzeb A. Maslowa. Do badań wykorzystana została metoda badań ankietowych, czyli technika CAWI. Badana populacja składała się z 415 respondentów - studentów uczelni. Badania przeprowadzono w grudniu 2022 r., kiedy to studenci po półtora-rocznej nauce w formie zdalnej powrócili do nauki w murach uczelni. Dobór próby był losowy. Wyniki badań pokazują, że studenci uznali formę zdalną zajęć za niekorzystnie wpływającą na motywację do nauki. Po dokonaniu szczegółowej analizy przeprowadzonych badań w kontekście piramidy potrzeb A. Maslowa opracowano propozycje udoskonalenia nauczania w formie zdalnej. Na każdym z poziomów za-proponowano wskazówki, które mogą przydatne w ulepszeniu tej formy kształcenia.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top