PL EN
Kompetencja etyczna – kluczowy element projakościowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Data publikacji: 05-08-2020
 
Organizacja i Zarządzanie 2017;72:187–198
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasada wysokiej jakości pracy wymaga od osób działających na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przestrzegania należytej staranności i obiektywizmu w ocenie sytuacji, tak aby działania te zasługiwały na zaufanie wszystkich interesariuszy. Będą to więc nie tylko pracownicy i pracodawca, ale także klienci, dostawcy czy środowiska lokalne. Pisząc o kompetencji etycznej, pojmowanej jako znajomość obowiązujących reguł etycznych, należy wspomnieć o sprawności organizacyjnej, terminowości, fachowości, otwartości na zgłaszane problemy występujące w środowisku pracy, ale także o szacunku, wiarygodności i o zwykłej codziennej uprzejmości w kontaktach z innymi osobami. Kompetencje zawodowe osoby zajmującej się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy powinny obejmować nie tylko wiedzę i umiejętności z obszaru bhp, ale także z zakresu etyki i właściwych postaw zawodowych. W artykule zaprezentowano modelowe ujęcie wybranych aspektów kompetencji etycznej, które – zdaniem autorów – w sposób szczególny wpływają na skuteczność działań kształtujących pożądany poziom kultury bezpieczeństwa pracy i wpisują się w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu.
ISSN:0239-9415