PL EN
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ANALIZY SWOT/TOWS W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA BEHAWIORALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
2
Absolwentka Politechniki Poznańskiej
Data publikacji: 19-01-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;81:181–200
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecne podejście do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia pracowników musi wykraczać poza ramy uregulowań prawnych oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. Współczesny świat pracy wymaga interdyscyplinarnego podejścia do badań nad bezpieczeństwem i uwzględniania czynnika ludzkiego w najwyższym wymiarze – przez podmiotowe traktowanie każdego pracującego. Ten kontekst badań wiąże się z analizą zachowań pracowniczych, a więc z behawioralnym aspektem problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania analizy SWOT do identyfikacji kluczowych czynników wewnętrznych (sił i słabości) oraz zewnętrznych (szans i zagrożeń) wybranego przedsiębiorstwa w kontekście wdrażania koncepcji bezpieczeństwa behawioralnego (BBS).
ISSN:0239-9415