PL EN
Logistyka międzynarodowa a uwarunkowania zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami branży TSL w Polsce. Wybrane zagadnienia.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-11-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Anna Olejniczak   

Zakład Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Politechnika Poznańska, Jacka Rychlewskiego 2, 60-965, Poznań, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;83:115-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problemy związane z logistyką międzynarodową stają się współcześnie częścią działalności strategicznej i operacyjnej przedsiębiorstw. Szczególnym przypadkiem w tym zakresie, ze względu na specyfikę swojej działalności, są przedsiębiorstwa branży TSL. Działalność i kondycja dużych podmiotów są przedmiotem licznych opracowań badawczych. Problemy zarządzania w przedsiębiorstwach małych i średnich, choć stanowią one blisko 98% branży w Polsce, wymagają jednak dalszych badań. Uwarunkowania problemów zarządzania MSP w branży TSL są przedmiotem niniejszych rozważań. Celem artykułu jest zaprezentowanie tych uwarunkowań oraz uchwycenie znaczenia i specyfiki sektora MSP w Polsce na tle Unii Europejskiej. Ujęcie to dotyczy w szczególności uwarunkowań zewnętrznych wynikających m.in. z wdrażania nowych rozwiązań regulacyjnych powiązanych z europejską polityką logistyczną. W pracy zastosowano metodę studium literatury przedmiotu oraz przeprowadzono analizę dostępnych raportów i wskaźników branżowych. Biorąc pod uwagę specyfikę sektora MSP oraz kontekst rozwoju branży w wymiarze międzynarodowym, istotne staje się zbadanie, w jaki sposób przedstawione w pracy uwarunkowania wpływają na problematykę zarządzania przedsiębiorstwem. Podjęto próbę zdefiniowania najważniejszych kierunków badań sektora MSP wynikających z tych uwarunkowań.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top