PL EN
Koncepcja mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy T. Łuczki w rozwoju badań nad firmami sektora MSP
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Entrepreneurship and Industrial Policy, Faculty of Management, University of Lodz, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-11-2021
 
 
Data akceptacji: 23-11-2021
 
 
Data publikacji: 15-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marek Matejun   

Department of Entrepreneurship and Industrial Policy, Faculty of Management, University of Lodz, Matejki 22/26, 90-237, Lodz, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2021;83:97–114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy wprowadzonej, ugruntowanej, zweryfikowanej empirycznie i upowszechnionej w litera-turze polskiej przez T. Łuczkę oraz wskazanie jej roli w rozwoju badań nad przedsiębiorczością i firmami sektora MSP. Realizacji celu pracy poświęcono przegląd literatury, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań i projektów badawczych inspirowanych koncepcją mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koncepcja ta jest bardzo przydatna w opisie i interpretacji aktywności firm sektora MSP w zakresie zarządzania finansami oraz określonych zjawisk ekonomicznych (np. popytu rynkowego na kredyt bankowy). Stanowi ponadto istotną inspirację dla innych autorów do prowadzenia dalszych pogłębionych badań w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania firmami sektora MSP. Jako główne kierunki tej inspiracji zidentyfikowano: 1) rozważania z zakresu identyfikacji, opisu i interpretacji specyfiki MSP, 2) badania w zakresie wpływu cech psychoosobowych przedsiębiorców i czynników behawioralnych oraz kulturowych na przedsiębiorczość i zarządzanie mikroprzedsiębiorstwami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 3) analizy dotyczące barier działalności i rozwoju firm sektora MSP, a także 4) prace na temat przyczyn, uwarunkowań, przebiegu i skutków występowania tej specyficznej postawy w różnych rodzajach małych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie przegląd literatury wskazuje, że w przyszłości spodziewać się można dalszych rozważań naukowych i otwierania kolejnych przestrzeni badawczych inspirowanych koncepcją mentalności kredytowej małego przedsiębiorcy T. Łuczki.
ISSN:0239-9415