PL EN
Ulga podatkowa jako forma wsparcia procesów zarządzania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw - struktura i zakres jej wykorzystania wśród producentów części i podzespołów technicznych środków transportu rolniczego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 
2
Instytut Zarządzania i Finansów, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-04-2023
 
 
Data akceptacji: 17-04-2023
 
 
Data publikacji: 13-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Niewiadomski   

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Zielonogórski, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra, Polska
 
 
Organizacja i Zarządzanie 2023;87:103-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Fundamentalnym celem niniejszego opracowania jest dookreślenie obszarów i zakresu stosowania ulgi podatkowej przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorze maszyn rolniczych (produkcja części i podzespołów technicznych środków transportu rolniczego). W ramach prezentowanego zagadnienia został wykonano kwerendę piśmiennictwa, obejmującą dostępne źródła dokumentacyjno-literaturowe, jak i głosy wyrażane w debatach eksperckich podejmujących tematykę prawnych aspektów ulgi podatkowej (analiza desk research danych zastanych, takich jak: dokumenty organizacyjne, akty prawne, raporty z badań oraz publikacji z zakresu B+R i komercjalizacji wiedzy). W celu przeniesienia przedmiotowego zagadnienia na poziom sektora maszyn rolniczych w analizie wykorzystano również wyniki badania przeprowadzonego wśród celowo dobranej grupy przedsiębiorstw, w ramach którego ankietowani udzielali odpowiedzi odnośnie do wyartykułowanych w ramach konsultacji aspektów ulgi podatkowej i zakresu jej stosowania. Przedstawiciele firm wskazują, że najwięcej trosk przysparza im niepewność, czy ich działalność kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Strach budzi także duże ryzyko zakwestionowania przez organ skarbowy odliczenia. W odpowiedzi na wspomniane troski powstało opracowanie, w którym dostarczono ogólnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym podejmującej tematykę możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań prawnych. Podjęto zagadnienia dotyczące ulgi na: działalność badawczo-rozwojową, zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ekspansję, robotyzację czy prototyp. Tym samym - przybliżając zakres i możliwości stosowania ulgi podatkowej - rozpoznano potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców oraz zaproponowano dobre praktyki, które stanowią odpowiedź na potrzeby cyfryzującej się gospodarki. Obiektywna niemożność pełnego rozwinięcia wszystkich wątków podejmowanego (złożonego) problemu implikuje konieczność syntetycznej prezentacji przytaczanych wątków.
ISSN:0239-9415
Journals System - logo
Scroll to top