PL EN
HACKATHON DLA ROZWOJU OTWARTYCH INNOWACJI W KLASTRZE
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bogusław Piotr Bembenek   

Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Powstańców Warszawy 12, 35-959, Rzeszów, Polska
Data nadesłania: 08-11-2020
Data ostatniej rewizji: 02-12-2020
Data akceptacji: 10-12-2020
Data publikacji: 29-01-2021
 
Organizacja i Zarządzanie 2020;82:5–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł koncentruje się na wybranych zagadnieniach z zakresu zastosowania hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji w klastrze. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie w oparciu o metodę studium przypadku, analizę danych zastanych i klasyczny przegląd literatury przedmiotu. Oprócz wprowadzenia i podsumowania składa się z trzech integralnych części, w których scharakteryzowano istotę otwartych innowacji, strategiczny wymiar hackathonu oraz doświadczenia klastrowe z hackathonem. Na podstawie wyników badań własnych wykazano, że kreowanie otwartych innowacji z zastosowaniem hackathonu w klastrach nie tylko kształtuje atrakcyjność inwestycyjną klastrów, ale także przyczynia się do budowy sprawnego regionalnego ekosyetmu innowacji. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że potencjał biznesowy i społeczny hackathonu dostarcza szerokiego wachlarza korzyści istotnych z punktu widzenia rozwoju klastra. Ponadto podkreślono, że pomyślne zastosowanie hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji stanowi przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem w warunkach turbulentnego otoczenia. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej i kreatywnej w gospodarce opartej na wiedzy.
ISSN:0239-9415